ایران صدا. نرم افزاری برای آشتی و ترکیب دو نسل متفاوت از رسانه .   زندگی امروز در کنار انبوهی از دستگاه های هوشمند، با رشد سرسام آور ابزارهای ارتباطی ، بی شک دست خوش تغییرات فرآوانی گشته است. شاید بتوان گفت روزگاری نه خیلی دور پیشرفته ترین وسیله ای که آدمی برای ارتباط با […]

> View article