از شايعه تا واقعيت ، ماجراى رجيسترى كه فعلا گلوى اپل را مى فشارد. هنوز جوهر اجراى طرح رجيسترى خشك نشده كه خبر پلمپ فروشگاه هاى شبه اپل استور (چند وارد كننده ى اصلى ) از پايتخت منتشر شده است . لزوم اين همه حساسيت بر محبوب ترين و معتبرترين برند تجارى جهان كه درايران […]

> View article