سال گذشته اپل طی مراسم معرفی ساعت هوشمند خود برخی از نرم اقزار های سلامتی و پزشکی خود را معرفی کرد ، بعد از مدتی خبرهایی منتشر شد که برخی از برنامه نویشان برای اسن ساعت بازی و نرم افزارهایی نوشته اند حال در مزاسم دیشب اپل خود نرم افزار های این ساعت را […]

> View article