همیشه رشد استفاده از هرچیزی سبب می شود تا دیگران هم به فکر بیافتند که چرا خودشان آستین بالا نمی زنند و همان کار را به شکلی دیگر انجام ندهند ، استفاده از ایده ی دیگران شاید در نگاه اول کپی کردن به نظر برسد اما این همه ی ماجرا نیست ، در کسب و […]

> View article