تقریبا هفته ایی نمی گذرد که ازسوی کارخانه های تامین کننده ی  قطعات درچین ، تصویر یا مطلبی ازمحصولات در حال ساخت منتشرنشود ، البته این خود می تواند شیوه ایی برای تبلیغ و آماده سازی بازار قبل از رونمایی یک محصول باشد ، مبتکر این شیوه از حاشیه سازی را بی شک باید کمپانی […]

> View article