این روزها ، دستیار های صوتی اپل ، گوگل و مایکروسافت به شدت با هم در حال رقابت می باشند. در مقاله های مختلف خوانده ایم که کورتانا بسیار قدرتمند است و در بعضی موارد بهتر از رقبای خود عمل کرده است ولی در مجموع سیری اپل از دو دستیار دیگر بسیار هوشمند تر است. […]

> View article