کمپانی اپل ، از جمله شرکت هایی است که امنیت را اولیت اول خود قرار داده و می دهد.مثال کوچک در این رابطه است که سیستم عامل های اپل مانند مزرعه ای هستند که فقط خود صاحب مزرعه می تواند در آن محصول (در این بخش منظور از محصول ، نرم افزار است ) بکارد و در […]

> View article