Chris Velazco از منتقدین ارشدسایت  engadget دز مورد moto x 2014 با بیان اینکه مدل جدید این محصول نسبت به نسخه ی سال گذشته از کیفیت تصویر و دیگرامکانات بهتر بهره مند است ، آن را یک جهش رو به جلو برای سری موتو ایکس خواند .دیگر مواردی که می شود پی برد آقای velazco  عاشق […]

> View article