top

pokemon go

  • پوکمون گو: درآمد روزانه 10 میلیون دلاردوشنبه 01, آگوست 2016

    این روزها نام پوکمون گو همه جا به گوش می رسد بازی که برای سازنگان آن سود وحشتناکی را تقريباً يك شبه به ارمغان آورد پوکمون گو ظرف فقط سه هفته سردمدار دنیای بازی هاى موبایل شده است اين بازى با استفاده از واقعیت افزوده «پوکمون»هایی را در گوشه و کنار دنیای واقعی قرار داده که باید...