این روزها نام پوکمون گو همه جا به گوش می رسد. بازی که برای سازنگان آن سود وحشتناکی را تقريباً يك شبه به ارمغان آورد. پوکمون گو ظرف فقط سه هفته سردمدار دنیای بازی هاى موبایل شده است. اين بازى با استفاده از واقعیت افزوده «پوکمون»هایی را در گوشه و کنار دنیای واقعی قرار داده […]

> View article