تبلت جديد كمپانی Dell باریک ترازآیپدایر2 نبرد بین کمپانی های سازنده ی موبایل وتبلت علاوه بر سخت وافزار و نرم افزار چند وقتی می شود وارد سبک جدیدی شده ، در مواردی هم از ابتدا نبرد ضخامک ، باآنکه نمی توان گفت اهمیت ضخامت (درحدمتعارف) چقدر برای مصرف کننده مهم است اما هریک از سازندگان […]

> View article